پارامتریک سازی یک پاویون با فرم ارگانیک برای ساخت با متریال GRP

پارامتریک سازی یک پاویون با فرم ارگانیک برای ساخت با متریال GRP پارامتریک سازی راهکاری مهندسی بود که طراحان پس از بررسی چالش های مختلف این پروژه ارائه کرده اند. زیرا فرم های ارگانیک در معماری چالشهای فراوانی به خصوص در تولید و ساخت دارند. در واقع هدف تبدیل ایده اولیه یا فرم اولیه پاویون به … ادامه خواندن پارامتریک سازی یک پاویون با فرم ارگانیک برای ساخت با متریال GRP